Stowarzyszenie ZSTechnicznych

Nasze Cele

 • Intelektualne i moralne wspieranie inicjatyw społecznych mających znaczenie dla wychowania i kształcenia ogółu młodzieży, a zwłaszcza związanej z Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.
 • Materialne wspieranie działalności szkoły szczególnie w zakresie rozwijania I pogłębiania zainteresowań młodzieży.
 • Prowadzenie i popularyzowanie działalności oświatowej i naukowej.
 • Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży.
 • Działalność kulturalna i sportowa.
 • Upowszechnianie i organizacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Edukacja informatyczna.
 • Działanie na rzecz rozwoju Internetu w powiecie jasielskim.
 • Ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci.
 • Wzbogacanie zasobów sieci Internetu.
 • Działalność charytatywna.
 • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
Zamknij menu
Skip to content